499. Panorang Olob-olob

Doding Pangarahon >>

do = as
1. Panorang olob-olob, sai roh ma hita ganupan.
Riap ma mangolobkon, Ambilan na ondos banta
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.

2. Hata ni Naibatanta, do mambaen mangasup hita.
Bani sagala horja, na dear bani Tuhanta.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.

3. Pasuang hosah loja, jalo ma Hata ni Tuhan.
Pasiang paruhuran, sai totap marpangarapan.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.

4. Pongkut ma manangihon, hata ni siparambilan.
Usihan ni suruhan, mambobai ganup hulanan.
Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan.
In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.

Lagu Rakyat Simalungun: Ilah Bolon
Syair : St. A K. Saragih 1998
<< 498. Goluh Naipardalanam

500. Nasiam Ganup HasomanĀ  >>