Hata Haporsayaon – Athanasianum

BARANG ise na sintong-sintong sihol maluah,

parlobei tang siporluan dong bani ai ma:

Manjolom haporsayaon Kristen parsadaan in.

Atap ise na mansedahon janah na so sintong manramothon ai, pasti ma magou sadokah ni dokahni.

On do haporsayaon Kristen parsadaan in:

Ipasangap hita Naibata na Sada in na ibagas Hasitolusadaon,

janah Hasitolusadaon in ibagas Hasadaonni

Anjaha seng na iagu hita Hadirion in,

barang mambagi Hadirionni hita ijin.

Legan do Hadirion ni Bapa,

legan Anak,

legan Tonduy Napansing.

Tapi Bapa, Anak pakon Tonduy Napansing

sada do Hanaibataon ni sidea,

dos Hasangaponni,

dos Hatunggungonni na manongtong ai.

Atap sonaha Bapa in, sonai do Anak in,

janah sonai do Tonduy Napansing.

Seng na itompa Bapa in,

seng na itompa Anak in,

seng na itompa Tonduy Napansing.

Seng tarsibar Bapa in,

seng tarsibar Anak in,

seng tarsibar Tonduy Napansing.

Manongtong do Bapa in,

manongtong do Anak in

manongtong do Tonduy Napansing.

Age pe sonai seng dong tolu Na Manongtong,

tapi sada do Na Manongtong,

Sonai do seng tolu Na so tinompa in,

Seng tolu Na so tarsibar in,

tapi sada do Na so tinompa

janah sada do Na so tarsibar in.

Pargogoh na so tarimbang do Bapa in,

Pargogoh na so tarimbang do Anak in,

Pargogoh na so tarimbang do Tonduy Napansing.

Nai pe seng tolu Pargogoh na so tarimbang,

tapi sada do Pargogoh na so tarimbang.

Ase Bapa in do Naibata,

Aliak in do Naibata,

Tonduy Napansing do Naibata.

Nai pe seng dong tolu Naibata,

tapi sada do Naibata.

Bapa in do Tuhan

Anak in do Tuhan

Tonduy Napansing do Tuhan.

Nai pe seng dong tolu Tuhan,

tapi sada do Tuhan.

Ai songon pangojur ni hasintongan Kristen in banta

ningon mangakui:

ganup Hadirion do Naibata janah Tuhan,

sonai do panlarang ni agama Kristen parsadaan in banta

manobut tolu Naibata pakon tolu Tuhan.

Seng dong na manjadihon Bapa in

barang manompaSi

atap manubuhkonSi.

Anak in ai ma humbani Bapa in tumang hansa,

sedo na ijadihon barang na itompa,

tapi na itubuhkon do.

Tonduy Napansing ai ma na roh humbani Bapa pakon Anak,

sedo na ijadihon

barang na itompa

atap na itubuhkon.

Ase sada do Bapa, seng tolu Bapa,

sada do Anak, seng tolu Anak,

sada do Tonduy Napansing, seng tolu Tonduy Napansing.

Janah ibagas Hasitolusadaon on,

seng dong silobeian atap sipudian,

seng dong sibanggalan atap sietekan.

Tapi na tolu ai rap manongtong do janah dos banggalni,

ase songon na dob sinobut nongkan,

sipasangapon do Hasitolusadaon in

ibagas Hasadaon in, janah Hasadaon in ibagas Hasitolusadaon.

Atap ise nuan na sihol maluah,

sonai ma pandapotni pasal hasitolusadaon in.

Na porlu ope bani hagoluhan sisadokah ni dokahni,

ai ma mangkaporsayai humbani gok ni uhur,

na dob gabe jolma Tuhanta Jesus Kristus.

Ase, haporsayaon na sintong, ai ma

anggo ihaporsayai janah isaksihon hita:

Tuhanta Jesus Kristus, Anak ni Naibata,

ai ma Naibata anjaha Jolma.

Naibata do Ia na itubuhkon humbani Hadirion ni Bapa in

paima tombei dunia on.

Jolma do la na itubuhkon humbani Hadirion ni Inangni i dunia on.

Naibata na gokan dear, Jolma na gokan dear na martonduy pakon na marangkula jolma

Dos do Ia pakon Bapa in

mangihutkon Ha-Naibataon,

etekan marimbang Bapa in

mangihutkon Hajolmaon

Ia do Naibata janah JoIma

age pe sonai seng dua Kristus

tapi sada do.

Sada, tapi seng marhiteihon ni na salih Ha-Naibataon humbani daging,

tapi marhitei na ijalo Naibata do Hadirion ni jolma.

Sada, tapi seng marhiteihon na iagu Hadirion in,

tapi sada Hadirion do.

Ai songon tonduy pakon daging gabe jolma,

sonai do Naibata pakon Jolma gabe sada Kristus.

Na manaron bahen haluahonta,

turun hu nagori toruh, mulak manggoluh bani an patoluhon humbani na matei.

Naik hu surga, hundul i siamun ni Bapa,

hunjai ma Ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggoluh pakon na dob matei.

Haganupan jolma maningon puho bani parrohNi magira

ibagas angkulani bei,

mampartanggung jawabhon pambahenanni bei.

Janah sagala na manghorjahon na madear

masuk ma huhagoluhan na so ra bois,

tapi sihorjahon na masambor masuk hubagas apuy na so ra miloh.

Ai ma haporsayaon Kristen parsadaan in,

barang ise na so bujur

janah na so totap mangkaporsayai ai

seng anjai maluah.

Amen.

>>Kembali keatas