451. Sihol do Uhurhu (Pslm 23: 3-4)

Doding Haporsayaon  >>

do=g
1. Sihol do uhurhu patimbulhon Ham Jahowa,
na pagoluhkon au pardousa
Sanggah na hudilo, goran-Mu lao mangurupi,
sirsir do Ham roh mambalosi
Itogu Ham do, au humbai lombang bagas,
in ma ianan hagolapan
Sai boban Ham ma au hu nagoriatas,
ase tongtong marhasonangan

2. Ganupan munsuhku, seng ilopas Ham marmegah,
manangkut au baen jabolonni
Ipatudu Ham do, au bai dalan na gok tuah,
tongtong do Ham mangkasomani.
Itogu Ham do, au humbai lombang bagas,
in ma ianan hagolapan
Sai boban Ham ma au hu nagoriatas,
ase tongtong marhasonangan.

3. Ham do patorsahon, pardalanan ni goluhku,
ase ulang ahu tarbador
Ham do parlingodan, dolog batu baen gantarhu,
ase boi au marmalas uhur
Itogu Ham do, au humbai lombang bagas,
in ma ianan hagolapan
Sai boban Ham ma au hu nagoriatas,
ase tongtong marhasonangan

Syair dan Lagu: St. A.K. Saragih 1996
<< 450. Sihol do Uhurnami

452. Ija Do Jumpah >>