450. Sihol do Uhurnami

Doding Haporsayaon  >>

do = g
1. Sihol do uhur nami Tuhan
Pajumpah bohi pakonni Ham
:,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami

2. Sipangindoannami nuan.
Sorapi uhurnami Tuhan.
:,; Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

3. Ai Ham do na margogoh tongon.
Lao patorsahon hanami on.
:,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

4. Halani ai sai ondos Bamu.
Baen Ham hanami susian-Mu.
:,: Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

5. Uhur sipambalosi Bamu.
Lao mangidangi kuria-Mu.
:,; Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

Lagu Rakyat Simalungun: Ija Juma Tidahan; Syair :  St. A.K. Saragih 1997
<< 449. Porluhon Holong o, Hasoman

451. Sihol do Uhurhu >>