24. Na Martumpu do Hanai Ganupan

Doding Ari Minggu >>

F=do

Na martumpu do hanai ganupan, lao padomu tangan in
Hubai darohMu do patoguhon, sai totap Bamu ma in
Jesus sai patugah Ham bannami
Rosuh-Mu ma dodingkonon nami
Sai hatahon Ham Tuhan, “Ondos ma damei hubam”

Choral Buch 92. Hernmut, um 1740
<< 23. Jesus do Haholonganta

25. Pasu-pasu Ham ma >>