23. Jesus do Haholonganta

Doding Ari Minggu >>

C=do

Jesus do haholonganta, na manobus hita humbai dousa
Marhitei daroh-Niin
Daging ampakon tonduyta, hu Bani ma ondoskon hita
‘se sonang ilambung-Ni in
Sai jalo hanai on, Kuria-Mu do on, hu Bamu ma!
Ganupan on, tumpaki Ham, holong ni atei-Mu do in.

Choral Buch 207, Frankfurt, am, 1599.
<< 22. Sai Amen Huhatahon

24. Na Martumpu do Hanai Ganupan >>