273. Puho, Siang ma Ari

Doding Paruntolon  >>

do=f; BL 152
1. Puho, siang ma ari, salpu ma borngin in
Sai surut ari-ari, pardalananmin
Porluhon mansarihon, na pagoluhkon ham
Ai rohkonsi ma borngin, sai marsaran ham

2. Puho siang ni ari, tanggali dousamin
Haporsayai ma Hata ni Tuhanta in!
Dousamu in ganupan isasap Jesus in
Das ham hu hagoluhan bai na sonang in

3. Eta, sai saud ma puho ganupan hita bei!
Tahankon hata-hata, ‘ge na parngit pe!
Haganup gogohta, sai pakei ganup in
Marayak iananta na i surga in

 
<< 272. Mardalan Au Sonari

274. Lang Bulih Ham Mardalan >>