125. Binsar ma, Binsar ma

Doding Paruntolon ni Halak Kristen >>

do = as
1. Binsar ma , binsar ma, marsinondang ma;
haliharon ran hun babou, lao pagoluh na itanoh;
hanai on ganup, hanai on ganup.

2. Ngalut ni goluhkin sitarononkin.
Parsahitan, halojaon,
do rupeimu hajolmaon,
na itanoh on, na i tanoh on.

3. Tuhankin, tuah ni hajolmaon in,
Ham ma baen hatudalanku,
Ham tongtong pangarapanku,
Jesus goran-Mu hatengerankin.

4. Torih ma rupeimin, seng marsibar in.
Ulang ho itoroh longkot,
ulang rupeimin lao surut!
Tuju goluhmin, na ibaboi in.

BE 291 –┬áBinsar ma, Binsar ma
<< 124. O Tuhan Pareksa Ham Au

126. Dear ni in Panogu-Mu Jahowa >>