126. Dear ni in Panogu-Mu Jahowa

Doding Haporsayaon >>

do = c ; BL 200
1. Dear ni in panogu-Mu Jahowa,
bani ganup na pinarmahan-Mu
Seng anjai roh bahenon-Mu na dorsa
Seng tarponopkon Ham be bujur-Mu
Gati suhar do pambahenan-Mu
Bai uhurni na so mananda Ham
Hape halani in marrohan bei
Bai haliharon na tinobus-Mu

2. Ai mintor ra Tonduy-Mu mangirikkon,
bai titah na binaen ni jolma in?
Ham na tongtong tarlobih in maruhur,
sai sura-sura-Mu do saud in.
Sai talu do na pag mangimbang Ham,
age ganup marbois gogoh in;
Ai Ham do na so halompouan in,
maningon saud do sura-sura-Mu.

3. Iimbang Ham do na jungkat maruhur,
na gijang uhur ipatoruh Ham.
Tapi ganup na martoruh ni uhur,
in do na tong ihaholongi Ham.
Parhata na gogoh i tanoh on,
tongtong ihagigihon uhur-Mu.
Bai na sombuh maidop uhur-Mu,
sai sihol in tongtong urupan-Mu.

4. O Tuhan, sai na puji ma goran-Mu,
ai ipagoluh Ham do hanai on!
Tandaon nami ma pambahenan-Mu,
dob ipalihar Ham panonggor on.
O Naibata, holong ma uhur-Mu,
manogu hanai na ngalutan on.
Holong ma atei-Mu bannami on,
‘se ondos hu Bamu bahenon-Mu.

5. Jahowa, sai pasabou Ham uhurhu,
mangkamalaskon na binahen-Mu.
Ajari au, patorang Ham langkahku,
lao mangayaki Ham hu surga-Mu.
Sai ulang lopas Ham be kahou au,
pasorap Tonduy-Mu bai uhurhon.
Mangiring-iring au i tanoh on,
ronsi na ondos au hu lambung-Mu.

 

BE 187 – Denggan do Panogum
<< 125. Binsar ma, Binsar ma

127. Jahowa Siparmahan Au >>