111. Sai Mulak, Sai Mulak

Doding Paruntolon ni Halak Kristen >>

do = es; BL 63
1. Sai mulak, sai mulak na mardagang do ho!
Ai daoh ho nuan, sirang do tuah min.
O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho!
Mulak! Mulak ma ho!

2. Sai mulak, sai mulak, na sininta dokah!
Sai datei uhurmu, ai buei dousamu.
O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho!
Mulak! Mulak ma ho!

3. Sai mulak, sai mulak, ho hun siou nadaoh!
Hadoyuokon do in, dageionmu ijin.
O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho!
Mulak! Mulak ma ho!

4. Sai mulak, sai mulak, ai na sonang ma ho.
Sahei ma dousamu, dapot pinintamu.
O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho!
Mulak! Mulak ma ho!

BE 173 – Sai Mulak
<< 110. Payah ai Tungkis Tumang

112. Sai Bujur ma Ho Mangimbang >>