501. Sada Ma Ganup

Doding Pangarahon >>

do = bes

1. Sada ma ganup na tardilo rup, manjalo Tuhan in.
Mandoding rumbuk, marmegah pe rup, mamuji Goran-Niin
Mandoding rumbuk, marmegah pe rup, mamuji Goran-Niin

2. Suankon ma da, bai uhurta rup, hasadaonta in.
Sauyun homa, manlangkah riap, ibagas Tuhan in.
Sauyun homa, manlangkah ria, ibagas Tuhan in.

3. Sauhur ganup, na porsaya in, ibagas Tuhan in.
Lurlur do ijin, pandodingni in, mamuji Goran-Niin.
Lurlur do ijin, pandodingni in, mamuji Goran-Niin.

4. Totap ma Tuhan, baen Ham hanai on, sada ampakon Ham.
Sai Ham ma tongtong, Parmahan tongon, manjaga hanai on.
Sai Ham ma tongtong, Parmahan tongon, manjaga hanai on.

Syair dan Lagu: St. A. K. Saragih 1984
<< 500. Nasiam Ganup Hasoman

502. Diatei Tupa Bamu >>