285. Sai Parmudu Ham Hanami

Doding Laho/Dob Mangan >>

do = es; BL 190
Sai parmudu Ham hanami, apoh Ham ma uhurnami,
Pasu Ham ma sipanganon, ase gabe hatoguhon.
Janah gabe hagoluhan, bai angkula hagalekon.
Ronsi ondos ‘ge hanami, das hu surga, Bapa nami.
284. Poltak ma Ham Sogod on

286. Na Salpu do Arian in >>