286. Na Salpu do Arian in

Doding Bodari  >>

do = as; BL 35
1. Na salpu do arian in hupuji Ham o Tuhankin.
Ai das hubai bodari on, layak-Mu in bannami on.

2. O Tuhan, holong atei-Mu tambahi Ham ma layak-Mu;
Sai sasap Ham ma dousangkin o Jesus, bai daroh-Mu in.

3. Ramoti Ham au borngin on, pasonang Ham ma uhurhon;
Sai suruh Ham suruhan-Mu na sai tongtong manjaga au.

4. Dobkonsi puho au use paingat Ham uhurhu pe.
Mamuji-muji goran-Mu, ‘ge pararatkon sangap-Mu.

<< 285. Sai Parmudu Ham Hanami

287. Tor Sonang Modom Ahu >>