503. Gok Bai Malas ni Uhur

Doding Horja Martohonan  >>

do = f
1. Gok bai malas ni uhur do au, mamuji Ham Tuhanku.
Ai ipanalom Ham hape au, marhorja bai pohon-Mu.
Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

2. Ham do na boi mambaen au talup, hatengeran bai horja.
Ase torsa horjangku ganup, Ham do na mardimata.
Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

3. Sanggah na loja ngayotan au, roh do Ham mangurupi.
Sai isahap-sahapi Ham au, ulang sompat mandolei.
Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu.
Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

4. Huharinggaskon ma haganup, horja na ondos bangku.
Janah sai huhorjahon pongkut, baen sangap ni Goran-Mu.
Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu
Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

Syair dan Lagu: St. A.K. Saragih 1985
<< 502. Diatei Tupa Bamu

504. Nini Titah Palimahon >>