504. Nini Titah Palimahon

Doding ni Dakdanak  >>

do = g
Nini Titah na palimahon in, Titah ni Naibatanta
Mangingon pasangaponmu do namatorasmu
Ase martuah ho, anjaha dokah ho manggoluh
Bani tanoh na binerehon ni Naibata hu bam!
Syair: Titah Palimahon
Lagu: St. A.K. Saragih 2000
<< 503. Gok Bai Malas Ni Uhur

505. Misir do Au >>