467. Ise Do Boi

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do=es
1. Ise do boi tondok bai lampo-Mu?
Ise do boi das hu dolog-Mu?
Pitah hulanan na porsaya in
na dob tinobus ni Jesus ijin

2. Ra mandalankon hapintoron-Mu
Na mangkorjakon ganup titah-Mu
Na dob mangaku gabe anak-Mu
In do na boi tondok bai lappo-Mu

3. Marhabiaran tongtong hu Bamu
mangkasiholhon hasintongan-Mu
na manghargahon pamilihon-Mu
in do na boi das hu bai dolog-Mu

 

Syair dan Lagu: St. AK Saragih 1996
<< 466. Ringgas Hita Marhorja

468. Jengesni in Ganup na Tinompa >>