466. Ringgas Hita Marhorja

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do=bes
1. Ringgas hita marhorja,
ase torsa marhasonangan goluhta on.
Sirsir do tong Tuhanta
mambere gogoh lao marhorja hubanta on
:,: Nai ma da tongon, Amen sai saud ma sonin.

2. Horjahon ma rosuh-Ni,
ase dapotan pasu-pasu horjamu in.
Manggargar na sinari,
janah tongtong ihasomani Tuhanta in.
:,: Naima da tongon, Amen sai saud ma sonin.

3. Bolag openi juma.
inganan manaburhon bonih ni Hata in.
Ase ringgas ma hita.
janah tongtong mambere buah bai Tuhan in.
:,: Naima da tongon, Amen sai saud ma sonin.

 

Lagu Rakyat Simalungun : Dengan pantun; Syair : St. A.K. Saragih 1996
<< 465. Jahowa Naibata Do Tongon

467. Ise do Boi >>