336. I Lambung-Mu o Jesuskin

Doding Paruntolon ni Halak Kristen  >>

do = es; BL 239

1. I lambung-Mu o Jesuskin, sai na damei do uhurhin
maporus ganup holsohkin, lambin torangma uhurhin
Sai ganda ma ‘ge gogohkin, dob hutandai Ham Jesuskin

2. I lambung-Mu o Je suskin, sai lintun do na jahat in.
Guru Bamu ganup hape, gilumbang pakon logou pe,
Sonang tumang ma uhurhin dob hutandai Ham Jesuskin .

3. I lambung-Mu 0 Jesuskin , seng be margogoh munsuhkin .
Sai talu do na jahat in, sai monang do napintor in.
Martuah ma na domu in hu bani Jesus Rajangkin.

4. Bai ajalhin o Jesuskin, gomos ma jolom tangankin.
Padas Ham au hu surga in, ondos bai hasangapon-Mu.
Dodingkononku ma ijin holong ‘ge dear layak-Mu .

BE 298: Di LambungMi o Jesuski
<< 335. Pusok Uhurmin<< 335. Pusok Uhurmin

337. Hu Sombah Ham Tuhan >>