56. Marmalas ni Uhur Hita

Doding Ephipanias >>

do = f; BL 175
1. Marmalas ni uhur hita, haganupan Kristen in.
Sai na puji ma Tuhanta, na manasap dousa in.
Iarahkon Jesus in, hita hu Kuria in.
Ai i jalo Naibatanta, songon anak pakon hita.

2. Tuhan Jesus do Rajanta na manggomgom haganup;
Pinarorot ni Tuhanta na marhosah haganup.
Anggo lao hata-Ni in, seng tarbaen lang saud in;
Sai na saud do hata-Ni bai ganup manisia-Ni.

3. Nasiam, alo pardousa, anggo sihol do sonang.
Sai tangihon ganup Hata ni Tuhanta in torang.
Sai paubah uhurmu, jalo Jesus in bamu,
Ase saud ma tonduyta, ipaluah humbai dousa.

4. Domma roh na mangapohi kalak parsinumbah in;
Ondos nuan na jengesni bai na mangakuhon in;
Tuhan Jesus Raja in, na dob roh hun surga in,
Sai Tuhanta ma napuji, nairikkon ma hata-Ni

Choral Buch 217, Johann Schop, 1642
<< 55. Bintang ni si Jakob in 57. Na Poltak ma Panondang in >>