55. Bintang ni si Jakob in

Doding Ephipanias  >>Doding Ephipanias  >>

do = f; BL 74

1. Bintang ni si Jakob in, pinarbagah ni Jahowa
Na porlu uhurhin, pasangapkon Ham baen tanda.
Na huhaholongi Ham, na dob roh hun surga Ham.

2. Omas bereonku Ham, in ma haporsayaonku;
Ai na dob isuan Ham in hu bangku baen ugasku.
Sai pitah ma omaskin ’ge bai sitarononkin.

3. Timus ni hamonan in, misbou hu hotak-Mu, Tuhan.
Songon tonggo mando in, na hu lobei-Mu huboan.
Jalo Ham ma hatangkin mamuji goran-Mu in.

4. Mir huboban hu Bamu, in ma horu ni uhurhu.
Panunsahingkin Bamu marhiteihon ni dousangku.
Sasap Ham ma dousangkin, jab o Ham ma sombahkin

Johann Ulich 167, Choral Bach 146
<< 54. Puho ma Parbegu-begu

56. Marmalas ni Uhur Hita >>