197. I Lambung ni Parsilang

Doding ni Dakdanak  >>

do=es; BL 269
1. I lambung ni parsilang do hasonangankin,
Na dong tarbaen be sirang uhurhu in hunjin.
Parsilang na i Golgata hu haholongi ho;
Ai rapat au bai Naibata na marhiteihon ho.

2. I lambung ni parsilang do pangarapankin,
Na lao hu bai na sonang nagori atas in.
Parsilang na i Golgata sitobus tonduyhin,
Sai sihol tong ma ho ratah idingat uhurhin.

<< 196. Malas ni Uhurta Tangar ma

198. Ale Tuhan Bapanami >>