199. Piga Bintang na i Langit

Doding ni Dakdanak >>
Indeks >>

do = f

1. Piga bintang na i langit, domma ibilangi ho;
Piga hombun na mardalan, ongga do ihira ho.
Naibatanta do mamilang ganup bintang na marlinang
Ulang magou age sada, ai ganup do in harga.

2. Piga porkis na manggoloh na iatas tanoh on?
Piga ihan na manggoluh bai ganup dunia on?
Naibatanta manandasi haganupan bilanganni.
Naibata do manompa ronsi porkis hape da.

3. Piga anak pakon boru na iatas tanoh on,
Na hotop marguro-guro i alaman in tongtong?
Megah uhur ni bapanta bani haganup sidea,
Sai holong tumang atei-Ni na mangidah hita da.

 

Choral Buch 294, NN 1818
<< 198. Ale Tuhan Bapanami

200. Aha ma Dodingkononku >>