165. Domma Loja Dagingkon

Doding Bodari  >>

do = f
1. Domma loja dagingkon sihol pitpit matangkon.
O Bapa panonggor-Mu na manjaga au.

2. Sasap Ham ma haganup na hubaen na so talup;
Haganupan simbeihin ipajorei Jesuskin.

3. Haganup hasomankin, ondos ma hutangan-Mu.
Isi ni dunia on jaga Ham saborngin on.

4. Halak na masombuh in ampa na boritan in,
Haganup na horu pe, Ham mangapoh in, ale!

 

BE 318 – Nunga loja dagingkon
<< 164 Sol Modom ma Ganupan

166. Siparmahan Bolon >>