398. Hosianna ma bai Raja na Roh

Doding Adventus >>

do = Bes
1. Hosianna ma bai Raja na roh, parmahan na hun surga
Marmegah ma ho boru Sion, ai domma roh Rajanta
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Puji ma Goranni, Raja Siparmonang.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!

2. Hosiana ma bai Raja na roh, Puanglima tang na gogoh.
Mandoding na porsaya ganup, megah manomu-nomu.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Puji ma Goranni, Raja Siparmonang.
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!
Amen Haleluya, sai sombah ma Tuhanta Raja na sangap in!

Lagu Rakyat Simalungun : Serma Dengan-dengan
Syair : St. A.K. Saragih 1990
<< 397. Sanggah na Marparau

399. Tumbuhan Poyon-poyon >>