8. O Jesus Hasomani

 

Doding Tonggo

do = es; BL 6
1. O Jesus hasomani hanami haganup
Pasada uhur nami, ase torang ganup

2. Seng boi dalanonnami sanlangkah na torsa:
Dob Ham hasomannami. torang age huja.

3. Sai Ham hasomannami, ase ganup jorei.
Ganupan munsuhnami, mangunduk talu bei.

4. Songon hasomannami, urupi hanai on:
Bai hasosakannami, na i dunia on.

5. Parorot Ham hanami, na dob jabolon-Mu
Ampa hasomannami, sai ondos ma Bamu.

6. Dob bois bohalnami, holong ma atei-Mu.
Pamasuk tonduy nami, bai hasonangan-Mu.

7. Sai tenger do uhurhu mardingat Hata-Mu;
Ham do hatundalanku, bai paruhuman-Mu.

Choral Buch 29 Melchior Vulpius 1609;  KJ 345, Sertai Kami Tuhan
<< 7. Porini Dong Marribu Hali

9. Tuhan Naibata >>