409. Naibata Mangkasomani Ham

Doding Tonggo >>
Indeks >>

do = c

1. Naibata mangkasomani ham, ronsi boi hita pajumpah
Kristus ma mambere tuah, Naibata mangkasomani ham
Sai horas ma ham, sai horas, ronsi na pajumpah sai horas
Sai horas ma ham, sai horas, Naibata mangkasomani ham

2. Naibata mangkasomani ham, kuasa-Nin parlinggomanmu.
Hata-Nin hagoluhanmu, Naibata mangkasomani ham.
Sai horas ma ham, sai horas, ronsi na pajumpah sai horas
Sai horas ma ham, sai horas, Naibata mangkasomani ham.

3. Naibata mangkasomani ham, bai ganup halojaonmu.
Tong do ham sai i parmudu, Naibata mangkasomani ham.
Sai horas ma ham, sai horas, ronsi na pajumpah sai horas
Sai horas ma ham, sai horas, Naibata mangkasomani ham.

4. Naibata mangkasomani ham, padan-Nin poltik ma jolom.
Sai martonggo ulang holang, Naibata mangkasomani ham.
Sai horas ma ham, sai horas, ronsi na pajumpah sai horas
Sai horas ma ham, sai horas, Naibata mangkasomani ham.

 

Lagu William GT 1883; KJ – 346, Tuhan Allah Berserta Engkau Terj. : St A.K. Saragih 1997
<< 408. Haleluya, Puji ma Tuhando = bes

410. O Tuhan Tangihon Hanai on >>