307. Bani na Martonggo Ahu

Doding Tonggo  >>

do = f; 4 ketuk
1. Bani na martonggo ahu hu Bamu o Tuhankin.
Ajar Ham ma au manjalo ganup na binere-Mu.
Mangakuhon songon Jesus bani sitaranon-Niin.
Seng rosuhku pasaudonku pitah rosuhmu Tuhan.

2. Atap aha husurahon na dear bai goluhkon.
Bahen Ham au pambalosi bani ganup rosuh-Mu.
Mangauhon ‘pa porsaya ‘ge galek pe uhurhon.
Seng rosuhku pasaudonku pitah rosuhmu Tuhan.

3. Hupindahi apoh-apoh pitah bani holong-Mu
Sanggah na tarsosak ahu Ham ma na manogu au
Mangakuhon songon Jesus bani sitaronon-Nin
Seng rosuhku pasaudonku pitah rosuhmu Tuhan

 

Anni F. Harrison (abad ke-19); KJ 460 – Jika Jiwaku Berdoa
<< 306.Huhamegahkon do in Tongtong

308. Jesus na Manobus Ahu >>