42. Tutuho na Martunas

Doding Partubuh ni Tuhan Jesus >>

do = f
1. Tutuho na martunas do bai si Jese in.
Tubuh na etek-etek na binagahkon in.
In am Tuhanta in, sinuruh ni Bapa-Ni, roh banta jolma on.

2. Tunas na hinatahon ni si Jesaya in.
In do tinubuhkon ni si maria in.
Na jumpah ma ijin na binagah-bahakon ni Naibatanta in.

3. Jenges tumang rupa-Ni na masrsinalsal in.
‘ge masombuh Ia, na gabe jolma in.
Lihar baenon-Nin uhu ni hita jolma na bai na golap in.

4. Napuji ma homani, ‘par holong atei in;
Ibere do Anak-Ni hagoluhanta in.
Megah ma hita on mamuji Naibatanta ibaen layak-Ni in

5. O Jesus, Tuhannami na roh hu tanoh on,
Bai hasombuhannami i hasiangan on.
Holong na atei-Mu sai togu tonduynami bai hasangapon-Mu.

Choral Buch 254, Vorreformatorisch, Koln 1599; KJ 93 – Tumbuhlah Tunas Baru
<< 41. Domma Jumpah Use Ari Pesta in

 43. O Jesuskin Hupuji Ham >>