268. Jahowa Tuhankin

Doding Paruntolon  >>

do = f; BL 149
1. Jahowa Tuhankin, bah tubuh sijengesan
Sitompa ganup in, sibere hagoluhan
Hupindo hu Bamu, angkula na jorgit
Age uhurhu pe, ase tongtong borsih

2. Ham mangajari au, bai sihatahononku
Dear marsahap au na sambor horomonku
Sai bahen Ham au on, parhata na mantin
Margogoh ma tongon ganupan hatangkin

3. Sanggah tarsosak au, daoh ma pandoleian
Naborit in ganup sai boi ma in huporsan
Pamonang Ham au on, palamlam uhurhin
Paruhur na holong, baen Ham hasomankin

4. Padamei Ham ma au, marsaor bai hasoman
Ai in do na talup bai Hata-Mu o Tuhan
Anggo mararta au, ibaen Holong-Mu in
Ulang be saor au bai na masambor in.

5. Parorot Ham au on sadokah au manggoluh
Matua pe au on palamlam Ham uhurhu
Ulang tarrikkad au halani gabeihin
Ronsi ubanan au sai hot ma sangapkin

6. Bai na lao matei au bai ujung ni goluhku
Paingat Ham ma au, ijin, ale Tuhanku
Bai hasonangan in sai togu tonduyhin
‘Ge orbuk dagingkin, sai jaga Ham ma in

7. Bani parroh-Mu in bai ari parpuhoon
Papuho au ijin, na lao marhasangapon
Padomu Ham ma au hu bai hasomankin
Ganup tinobus-Mu, hun bani dousa in.

8. Sai pujionku Ham o Naibata, Bapangku!
Hupuji ampa Ham o Jesuskin, Tuhanku
Tonduy Na Pansing in, pujion pakon in
Sitolu sada in, Bamu ma dodingkin

 

 
<< 267. Sai Eta ma Tonduyhu

269. Usih bai Gilumbang in  >>