262. Puho Ho o Tonduyhin

Doding Paruntolon  >>

do=es; BL 122
1. Puho ho o tonduyhin, puho lao martonggo
Ase ulang munsuhmin, roh na so binotoh
Akal ni setan in do manipu jolma
paruhur na bonar2. Puho ho na modom in, na ibagas dousa
Ase ulang halaniin ho marutang hosah
Ai sompong, tor julnong, roh ma parlajouan
bai na so marjaga

3. Puho, ai na so tarbaen Tonduyni Jahowa
mamorangi ho, mambaen sirang humbai dousa?
Ningon do puho ho, ase bereon-Ni
dear ni layak-Ni

4. Puho, jaga uhurmin, ulang ikahouhon
Hisap ni uhurmu in, janah italuhon
Gijang ni uhur in gatian marhala
pangalopan salah

5. Sai martonggo ho gogoh, ase saud maluah
Humbai dousa haganup, ase ho martuah
Jesus do na gogoh, na boi manaluhon
haganup pangagou

6. Halaniin sai dilo ma Goranni Tuhanta
Na binaenni Naibata parsigantunganta
Teleng do dompak ho pinggol ni Jesusmu
saud na pinindomu

7. Halanin, totap ma da sai martonggo hita
bai Bapanta Naibata na i nagori atas
Lambin do sai dohor parroh ni Tuhanta
manguhumi jolma

 

Choral Buch 195B Weltlich vor, 1681, Geislich Dresden 1694; PKJ 45 – Tuhan Allah, Janganlah; atau GB 33: Tuhan Allah, Janganlah
<< 261. Jesus Sai Ham ma Pamonang Hanami

263. Ham O Naibatangkin >>