122. Na Martuah Nini Jesus

Doding Paruntolon ni Halak Kristen >>
do = c; BL 88
1. Na martuah nini Jesus, na sombuh tonduyni in;
Ai langkahni do na torus hu nagori atas in.
Sai na sonang uhurni na manggolom Hata in.

2. Na marhoru pe tarbahen gabe sonang uhurnin;
Ai horuni in mabahen roh na mangapohi in.
Sai na sonang uhurni ganup na iapoh in.

3. Na martuah hataonkon na lamlam maruhur in;
Ai sidea do manean ganup na i tanoh in.
Sai na sonang uhur ni na mangampog ringis in.

4. Barang ise na horahan bani hapintoron in,
na martuah do sidea, ai tongon do jumpah in.
Sai na sonang uhur ni na marhapintoron in.

5. Ise na marholong atei, nin Tuhan Jesus in.
Na sonin do na marrupei balos ni holongni in.
Sai na sonang uhur ni na maridop uhur in.

6. Halak paruhur na pitah, na so saor bai dousa in.
In do tarbaen mangidah Bapa na Mapansing in.
Sai na sonang uhur ni, sisimbili dousa in.

7. Halak na manuan damei, in ihira Naibata.
Gabe anak do sidea sada pakon Naibata.
Sai na sonang uhur ni, na mambahen damei in.

8. Pakon halak na binuru iben hapintoron in.
Sipujion, ai marguru bai doyukni upahniin.
I nagori atas in mulgap ma tuahni in.

Lobt Gott I 262. Jah Gersbach
<< 121. Jesus Goluh ni Tonduyhu 123. Hu Nagori Atas do >>