108. Sanggah Holong Tong Tuhanta

Doding Paruntolon ni Halak Kristen >>

do=f; BL 22
1. Sanggah holong tong Tuhanta, na mangidah hita on
Imbang hita ma dirinta tanda jora hita on.

2. Sai tundali na madorsa, sai dompakkon Naibata,
Tanda na tongon porsaya ho bai Tuhan Naibata.

3. Ia dalan hagoluhan, na sompit turnang do in.
Ulang ma ho marnasogan, tong jaga bai munsuh in.

4. Anggo dalan hamagouan na bolag tumang do in;
Hu bai apuy do iboan na mardalan in hujin.

5. Tenger uhurmin manlawan, imbang dousamin gogoh,
Ase ulang ho tartaban, janah surut lehleh ho.

6. Sai martonggo ulang holang, ase tambah gogohmin,
Janah sai tongtong ho sirang humbai ganup munsuhmin.

7. Ulang sai kawah-kawahkon arta na i tanoh on;
Jaga uhurmin, tamparhon uhurni dunia on.

8. Hisapmin tongtong ampogi, sai taluhon dagingmin;
Ase ulang irajai hadousaon uhurmin,

9. Sai ganupan ma papoltik na hinamonangkonmin,
Ulang mosor be manggulmit, ai harga tumang do in.

10. Anggo domma ho dapotan, ulang parlanseihon in,
Seng ope das bai tujuan tonduymin hu surga in.

11. Haganup na bujur uhur mangihutkon Jesus in,
Sai ilawan na masambor ronsi rotap hosahnin.

12. Dirimin do munsuhnima pakon sipangagou in.
Anggo hagoluhannima, in ma Tuhan Jesus in.

 
<< 107. Irikkon Nasiam ma Au

109. Batu Gingging Ham Tongon >>