187. O Tuhan na Marholong Atei

Doding Parujungan  >>

do=a; BL 109
1. O Tuhan na marholong atei na so tartimbang jolma in
Ai halak si pardousa bagei na rap mamuji goran-Mu.
Ibaen buei ni layak-Mu, marhitei-hitei Jesus in.

2. Ibahen Ham do pardearan, salosei dousa in ganup;
In do mangkorhon haluahon bani parjahat ganup.
Ai pe tarima kasih, au on Bamu, o Naibata

3. Ai domma roh Tonduy Napansing, hu tanoh on sinuruh-Mu
Papuho uhur na mapansing bai ganup pinilih-Mu.
Mamuji Ham do halanin, uhurhu na mabayu in.

4. Tarima kasih ma uhurhu ibahen bagah-bagah in;
Seng rotap holong-Mu hubangku age ronsi antigan in.
Toguh do padan-Mu ijin, age pe seda tanoh in.

5.’Ge hagoluhan, hamateian, na borit ‘ge na parngit in,
Seng boi be in baen parsirangan ni holong-Mu hubangku in.
Marhitei-hitei Jesus in, bujur do uhur-Mu ijin.

BE 210 – O Tuhan na Marasi Roha
<< 186. Na Madear Tumang do 188. Idop ni Uhur ni Tuhan Jesus Kristus >>