77. Marhitei Olob-Olob

Doding Parnaik ni Tuhan Jesus >>

do=f; BL 155
1. Marhitei olob-olob do naik Tuhan in.
Ganupan do marolob Malekat in ijin.
Ringgas ma hita pe napuji ma Tuhanta
Mogah ma pandodingta, marolob-olob bei.

2. Na mulak bai hotak-Ni Tuhanta in.
Hu lambung ni bapa-Ni i siamun-Ni in.
Ganup parsurga in manombah na dob monang,
Tuhanta in na sonang, na roh hun tanoh in.

3. Ihutkon ma bokas ni dalan ni Tuhan on;
Ai hita pe homani sol lao hu surga in.
Tangkas na ingat ma, ai anggo Jesus, Tuhan
Sai tong do ipadalan nidok ni Naibata.

4. Itaron hamateian mangkopkop hita on,
Paturei pardalanan na roh hun tanoh on.
Manogu hita rap hu lambung ni Bapa-Ni;
Ijin ma, ilobei-Ni sol ondos haganup.

5. Ai pe ringgas ma hita manlawan dousa in.
Manrotap uhur daging ’ge hajahaton in.
Na hasiholi bei Tuhanta na i surga;
Ai Ia do na pantas, in ma usihi bei.

6. O Jesus, Tuhannami, holong ma atei-Mu.
Sai sasap dousanami paluah hanai on.
Pamasuk hanai rup, bai goluh simagira.
Se boi hanami dihut mamuji Ham tongtong.

BE 100 – Mardongan Olopolop
<< 76. O Puanglima na Tongon

78. Tarik Gomos Bamu Darngos >>