64. Laho do Biri-biri in

Doding Parmatei ni Tuhan Jesus >>

do = f; 1 ketuk
1. Laho do Biri-biri in mamorsan ganup dousa,
ni haganupan jolma in ase maluah hita.
Iporsan naboritta in, ibere do diri-Ni in,
Hu tangan ni pamunuh,
itaron do na sahit in, das bai na rotap hosah-Niin
nini “Sai porsanon-Ku”

2. Ai anggo Biri-biri in, in ma huan-huanku,
Na paluahkon tonduyhin, isuruh Naibataku.
Ai nini dompak Anak-Nin: ”Parayak ma pardousa in
Na dob pinapaanku, banggal do ringiskin,
Tapi tarbaen mahombun in pangkorhon ni daroh-Mu”

3. Na ra do au alo Bapa, humbai gok ni uhurhu.
Padas rosuh-Mu, ‘ge huja, ai gok Bamu tumang do”.
O holong ni atei-Mu in, tor aha ma usihannin
na songon Ham margogoh? Ibere Naibata hape,
Anak-Ni lao manaron in, taronon ni na magou.

4. Sadokah na manggoluh au, sai Jesus ingatonku;
Ganup na bangku binaen-Mu, hata-Mu pasaudonku.
Ham sol haholonganku do, jaha ihutkononku do
Bai dalan hagoluhan. Ningon Bamu namando au,
Manggoluh barang matei au, sai ham do jolomanku.

5. O Tuhan, hinajenges-Mu sihol dodingkononku;
Diringku ma berean-Mu, na lao ondoskononku.
Jesus, sai jalo Ham au on, pasiat Ham pamujingkon
Baen sangap ni goran-Mu. Hu surga in paondos au,
Marhitei-hitei daroh-Mu, intan ni sihilapku.

Choral Buch 12, Strasburg, 1525; KJ 79 – Mahaterpuji Allahku
<< 63. O Jesusku, bai Ugah-Mu

65. Ambit Iuhir bai Uhurhu >>