97. Jesus na Mamorsan

Doding Horja Banggal Napansing  >>

Jesus na mamorasn dousa ni dunia on, pagoluh au
Jesus na mamorasn dousa ni dunia on, pagoluh au
Jesus na mamorsan dousa ni dunia in, sai pasonang ahu!
Amen, Amen, Amen. 
Choral Buch 23, Braunschwig 1528
<< 96. Seng Au Ompungni Ahu 98. O Jesus na Sinayat >>