368. Huja do Ham dob Matei Ham

Doding Namasa Magira >>

do = f ; BL 362

1. Huja do ham dob matei ham pingkiri ma balosi ma.
Ai na pondok do goluhmin, huja do ham dob matei ham,
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

2. Haporsayai ma Jesus in, sai ra ma ham, porsaya ma
Jesus manungkun hu bamu, huja do ham dob matei ham
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

3. Magou do ham bai dousamin, magou do ham binahen niin.
Ulang pahengkeng uhurmin, huja do ham dob matei ham
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

4. Jalo ma Jesus Rajamin, sihopkop ham, parholong in.
Domma isasap dousamin, gabe talup hu surga ham.
Sirsir ma ham, sirsir ma ham, hu surga in sirsir ma ham.

BE 528 – Tu Dia Ho Dung Mate Ho
<< 367. Na Laho ma Au

369.  Anggo Marsinondang Bintang >>