433. Tonah ni Jesus

Doding Horja Banggal Napansing  >>

do=f
1. Tonah ni Jesus do ijia in, Horja Banggal Na Mapansing.
Ai dob sirsir i baen i meja in, nini do, ‘Tarima kasih!
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

2. Harga do hita on ganup ijin, na hinopkop ni Tuhanta.
Itaron do ganup na parngit in, na sombuh ronsi marmara.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

3. Madurus do daroh ni Jesus in, bahen tobus ni dousanta.
Manobus hita sipardousa in, ulang magou age sada.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

4. Ai halongangan do hapeni in, parpadanan na mapansing.
Ai malum do ganup naborit in, hamegahon pangkorhonni.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

 

Lagu Rakyat Simalungun: Gunung Kehen ge Huluan; Syair : St. A.K. Saragih 1998
<< 432. Bani Borngin na Parpudi 434. Tangihon ma Ganupan Podah! >>