238. Sai Hu Lobei-Mu Tuhanku

Hasasapan ni Dousa >>

do = bes; BL 24

1. Sai hulobei Mu Tuhanku, hu useihon uhurhon
Sai pasiat Ham tonggongku, pakon ganup iluhkon

2. Husolsoli do uhurhu nagok dousa in tongtong
Ai buei ari-aringku huparambur-ambur tong

3. Sai gati do hutadingkon dalan Mu na pintor in
Kristen au hape hujolom dalan hamagouan in

4. Halanin unduk uhurhu nuan i lobei-Mu
Sai holong ma Ham, o Tuhan, dousakin sai sasap Ham

5. Sai bujur ma hupadankon uhurhon nuan Bamu
Sai hu surga tujuanku! Jesus togu Ham ma au.

6. Mangirikkon Ham, Tuhanku sai malas ma uhurhin
Sai totap ma in padanku! Amen, saud ma Hata in!

 

 
<< 237. Roh Ham bai Jesus, Roh Ham Botul

239. Pitah Sada Naibanta >>