229. Tangihon Ham Pandoruhkon

Doding Hasasapan ni Dousa >>

G =do; BL 133
1.Tangihon Ham pandoruhkon, holong ma Ham Jahowa!
Ai jut tumang do uhurhon, iben buei ni dousa
Ai ambit ibalaskon Ham, ganup salahku dompak Ham,
Ai ise boi manahan?

2. Ai idop ni uhur-Mu in, pasirsir parulihan;
Ai sedo pambaennami in, ‘ge pe marhasurungan;
Sipuji diri talu do, ningon mabiar dompak Ham,
tunduk do haganupan.

3. Sai Ham do pangajamankin, sedo pambahenanku.
Ai layak-Mu na bujur in, arihan ni uhurhu.
Sai na totap do hata-Mu, na mangapohi uhurhin,
in do huunsagahkon.

4. Ge salpu ari bomgin in, seng roh ope layak-Ni;
Lang ra be ganggu uhurhin, bani hagogohon-Ni;
Sai tong sonai do uhur ni na dob tubuh hun babou in,
sai Naibata ijolom.

5. Age buei pe dousangkin, ampakon hajahaton,
Sai bueinan holong-Mu in, na gogoh paluahkon;
Jahowa, holong atei-Mu, paluah Ham Kuria-Mu,
humbai ganup dousani.

 

Choral Buch 20, Strassburg, 1525
<< 228. O Jesus na Marsangap in

230. Sai Ijalo Jesus in >>