470. Naibata Mandilo (Pslm 50: 1-2)

Doding Harajaon ni Naibata  >>

do = g
1. Naibata mandilo, ganup hita on,
goranmu idilo, roh ma ham tongon.
Sol useihonon-Ni do, pasu-pasu-Nin.
Goluh ari-ari jalo ham ma in.

2. Humbai hapoltakan, roh sinalsal-Nin.
Das hu hasundutan, siang baenon-Nin.
Gok kuasa-Ni do ganup, tinompa-Ni in.
Ase hita ganup, Puji goran-Nin.

3. Sion na gok sonang, in do hotak-Nin.
Hot do marsinondang, sangap-Ni ijin.
Rap mandoding do ijin, na porsaya in.
Mamuji goran-Ni, sadokah ni in.

 

Lagu Rakyat Cina : Thuma Mina No. 197 (Maz. 50 : 1 – 2); Syair : St. A.K. Saragih 1998
<< 469. Naibata Timbul Goran-Mu

471. Na Pansing, Na Pansing >>