459. O, Tuhan Tiap Jam

Doding Haporsayaon  >>

do=as
1. O Tuhan tiap jam, au mamorluhon Ham.
Ai ham tumang na boi, pasonang uhurhin.
Bai haganup ianan, Ham do hupindahi.
Na roh do au sonari, holong ma Ham.

2. O, Tuhan tiap jam, sai hasomani au.
Ai anggo rapkon Ham, sibolis in pe lao.
Bai haganup ianan, Ham do hupindahi.
Na roh do au sonari, holong ma Ham.

3. O, Tuhan tiap jam, bamu ma goluhkin
Anggo daoh do Ham, soya do ganup in.
Bai haganup ianan, Ham do hupindahi.
Na roh do au sonari, holong ma Ham.

4. O, Tuhan tiap jam, ajari ham ma au.
Ai ningon do totap, hudingat hata-Mu.
Bai haganup ianan, Ham do hupindahi.
Na roh do au sonari, holong ma Ham.

5. O, Tuhan tiap jam, hupuji goran-Mu.
Ai napansing do ham, sai hot ma au Bamu
Bai haganup ianan, Ham do hupindahi.
Na roh do au sonari, holong ma Ham.

Lagu: Robert L. 1872; KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam; Terj. St. AK Saragih, 1997
<< 458. Bai Ganupan Sidalanmu In

460. Sanggah Loja au Bani Horja >>