257. Sai Martuah do Marnunut

Doding Haporsayaon >>

do = es; BL 181
1. Sai martuah do marnunut halak na porsaya in
In ma halak na dob surut humbai pardousaon in
Na so ra be mangirikkon tahi ni parjahat in
Na so ra be sahundulan ampa pangapasi in

2. Sai marosuh do uhurni, bani pangajaran in
Na binere ni Tuhanni, gabe sibalosan-niin
Songon hayu na madear, na ilambung bah hape
Sai tabun ramos do ia, na so bulih melus be

3. Talu do bai paruhuman, halak si pargeduk in
Jongjong do bai hasangapon, na pintor maruhur in
Si pargeduk seng na bulih, roh hu hagoluan in
Hamagouan do rupeini, sonang do parpintor in

 

 
<< 256. Ham o Tuhan Haholongan

258. Na Masihol do Uhurhu >>