292. Puho do Use Angkulangkon

Doding Ajal ni Jolma  >>

do = bes; BL 54
1. Puho do use angkulangkon, humbai tanoman on.
Mulak manggoluh bahenonni Tuhanku.
Haleluya, Haleluya.

2. Natidahkon songon omei in ganup na matei in;
Na roh ma use pangubung bai na matei,
Tuhanta in, Tuhanta in.

3. Paliharhon panonggorta in do parpuho-Ni in;
Dob sonang modom au on ibagas tanoh,
sai puho au, sai puho au.

4. Naha pe ari na gok jenges! Tapi lobih jenges
sijaloonta i lambung ni Tuhanta;
Haleluya, Hale luya.

5. Na itogu Jesus do au on hu surga na tongtong,
sonang tumang do janah marolob-olob
sadokah ni dokahni in.

291. Na Botoh Dohor ni Ajalhu?

293. Jerusalem! Ham Huta na Gijang >>