Hata Haporsayaon – Niaceanum

Ahu porsaya bani Naibata na sasada in, Bapa Pargogoh na so tarimbang, na manompa langit pakon tanoh ronsi haganup na taridah ampa na so taridah.

Ahu porsaya bani Tuhan Jesus Kristus na sasada in, Anak sasada ni Naibata, na tinubuhkon ni Bapa in sanggah nape dong dunia on, Naibata humbani Naibata, na lihar humbani na lihar, Naibata na sintong humbani Naibata na sintong. Na itubuhkon lang na itompa, Sisada Hadirion pakon Bapa in, MarhiteihonSi do ijadihon haganup. Halani hita jolma pakon haluahonta do susur Ia hun nagori atas, Na gabe daging marhitei Tonduy Napansing humbani si Maria sanggah nape haliaban anjaha gabe jolma Na iparsilangkon mangkopkop hita bani panorang ni si Pontius Latus. Manaron na parngit, janah itanom. Anjaha mulak manggoluh bani an patoluhon mangihutkon Surat in, Naik hu surga, anjaha hundul i siamun ni Bapa in, Janah mulak magira marhasoman hasangapon laho manguhumi halak na manggoluh pakon na dob matei. Seng dong ujung ni Harajaonni.

Ahu porsaya bani Tonduy Napansing, Tuhan janah Sipagoluh, Na roh humbani Bapa pakon Anak in, Sisombahon janah sipasangapon rap pakon Bapa ampa Anak in. Na dob marsahap marhitei nabi nabi. Ahu porsaya bani Kuria na sasada in, Kuria parsadaan na pansing anjaha apostolis. Ahu manaksihon pandidion na sasada in, bahen hasasapan ni dousa. Anjaha mangarap do ahu bani parpuhoon ni sagala na dob matei. Pakon bani hagoluhan simagira.

A m e n.