Tata Ibadah Kebaktian Minggu Model C (Responsoria)

1. VOTUM – INTROITUS – DOA

Pemimpin (P): Marilah kita bangkit berdiri
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudos

Jemaat (J) : Pencipta langit dan bumi. Amin (memilih salah satu dari perikope sebagai introitus yang tertera bawah ini, membaca secara responsoria )

a. Mazmur 23 : I – 6

Pemimpin (P): TUHAN adalah Gembalaku
Jemaat (J) : Takkan kekurangan aku.
P Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
J Ia membimbing aku ke air yang tenang;
P Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya
P Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak taint bahaya
J Sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yawl menghibur aku.
P : Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku:
J : Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah
P : Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. seumur hidupku.
J : dan aku akan diam di rumah TUHAN sepanjang masa.
P : Haleluya.
P+J : (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya
P : Marilah kita berdoa!
Ya Tuhan Allah. Puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu. karena Engkau adalah gembala kami, kami adalah domba umtuoas tangan-Mu. Engkau selalu setia menuntun kami, yang menyediakain kebutuhan hidup sehari-hari oleh kemurahan-Mu, yakni: sandang pangan, ketenteraman, dan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan hidup ini. Engkau telah mengangkat kami dari lembah kekelaman karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus Juruselamat, sehingga boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami layak bersyukur karena Engkau selalu baik dan setia kepada kami, hanya kebajikan serta kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami seumur hidup. Kami memohon kehadiran Roh Kudus menuntun kami di dalam persekutuan ibadah ini, supaya kami beriman teguh serta memperoleh kekuatan kembali untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus gembala yang setia, kami naikkan doa ini. Amin.

b. Mazmur 103: 1 – 6

Pemimpin (P): Pujilah TUHAN, hai jiwaku!

Jemaat (J): Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!

P: Pujilah TUHAN, hai jiwaku,

J: dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!

P : Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,

J: yang menyembuhkan segala penyakitmu,

P: Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur,

J: yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.

P: Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,

J: sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.

P: TUHAN menjalankan keadilan

J: dan hukum bagi segala orang yang diperas.

P: Haleluya.

P + J: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya

P: Marilah kita berdoa:

Ya Tuhan Allah, Bapa sorgawi. Engkau adalah Bapa yang baik serta Maha Pengasih, yang telah menyelamatkan kami dari maut. Pada saat ini, segenap hati dan jiwa kami hendak memuliakan serta memuji Engkau dalam ibadah ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Anak-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah jemaat ini untuk membarui kehidupan kami, supaya memiliki kekuatan baru serta dipenuhi sukacita untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Kiranya melalui ibadah ini kami memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini serta memperoleh kekuatan barn dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sjampaikan doa permohonan kami ini. Amin.

c. Mazmur 93: 1 – 5

Pemimpin (P): TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan,

Jemaat (J): TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan,

P + J: Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang;

P: Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala

J: dari kekal Engkau ada.

P: Sungai-sungai telah mengangkat, ya TUHAN.

J: Sungai-sungai telah mangangkat suaranya,

P + J: sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya.

P: Dari pada suara air yang besar,

J: dari pada pecahan ombak laut yang hebat,

P + J: lebih hebat TUHAN di tempat tinggi.

P: Peraturan-Mu sangat teguh;

J: Bait-Mu layak kudus.

P + J: Ya TUHAN sepanjang masa.

P: Haleluya

P + J: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya

P: Marilah kita berdoa!

Ya Tuhan Allah Yang Mahaagung dan Mahamulia. Dari kekal Engkau ada, kerajaan-Mu tegak sejak dahulu kala dan untuk selama-lamanya. Engkau yang menciptakan dunia dan segala isinya oleh kemahabesaran-Mu, dan Engkau adalah Allah di atas segalanya. Sejak dari awal, Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan kami, dan yang selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Di rumah-Mu yang kudus ini kami hendak memuji Engkau serta meninggikan nama-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu di tengah ibadah ini, untuk menerima sembah dan syukur kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu agar kami sampai ke haribaan-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami pembaruan, memperoleh hikmat serta kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari, sehingga apapun yang kami alami dan miliki tidak dapat memisahkan kami dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu, kami sampaikan
doa kami. Amin. (Jemaat duduk)

2. NYANYIAN JEMAAT

3. DOA PENGAKUAN DOSA & BERITA PENGAMPUNAN

Pemimpin: Marilah kita bangkit berdiri ! Kita berdoa dan memohon pengampunan dosa kita!

Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, Allah Yang Kudus dan Mahakuasa. Kami datang kehadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa serta memohon pengampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan, kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami ragu tentang kehidupan ini, maka iman kamipun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanyut terbawa arus dunia tanpa kekuatan. Semuanya itu karena kami kurang berpegang pada firman-Mu, sebab kami lemah dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami.

(Saat teduh)

P: Marilah kita sama-sama memohon!

Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.

P: Ya Tuhan Allah Bapa Yang penuh kasih karunia dan Mahakudus. Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai, namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak seturut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami.

(Saat teduh)

P: Marilah kita sama-sama memohon!

J: Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.

P: Ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa, Bapa Kebenaran! Oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu, namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia, tetapi acap kali kami kurang perduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Kami juga kerap sekali berclosa dalam pikiran dan perbuatan. Dalam pekerjaan kami sehari-hari juga betapa sering tidak mencerminkan kehendak-Mu. Berkat-Mu sering kami sia-siakan sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi Nama-Mu. Betapa lagi kami kurang bertanggung jawab memelihara ciptaan serta melestarikan lingkungan. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, kasihanilah kami.

(Saat teduh)

P: Marilah kita sama-sama memohon!

J: Ya Allah Bapa, kasihanilah kami

P: Dengarlah firman Allah yaitu berita anugerah, janji Allah tentang pengampunan dosa!

(Membacakan satu ayat berita anugrah/janji Allah tentang pengampunan dosa pada …  kemudian dilanjutkan dengan membacakan yang di bawah ini)

Kemuliaan bagi Allah di tempat Yang Mahatinggi,

P+J: Amin

(Jemaat duduk)

4. NYANYIAN JEMAAT

5. PEMBACAAN FIRMAN TUHAN (EPISTEL)
Pemimpin

Dengarlah firman Tuhan, ayat bacaan hari ini yang tertulis dalam, etri4 (Pembacaan sebaiknya secara resp nsoris, dtakhzrt den an kata “Amin” , kemudian pemimpin melanjutkan dengan membacakan yang tertera di bawah ini:) Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dalam hati serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari,
Jemaat Amin.

6. NYANYIAN JEMAAT

7. PENGAKUAN IMAN/ACARA KHUSUS

P Marilah kita bangkit berdiri Kita mengikrarkan Pengakuan Iman kita, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa! (Memilih salah satu dari Pengakuan Iman yang tertera pada
hal.76 – 79) P+J Aku percaya

8. NYANYIAN JEMAAT

9. DOA SYAFAAT / DOA “BAPA KAMI”
(Pokok-pokok doa dipersiapkan; doa syafaat dirangkaikan dengan “Doa Bapa kami” )
P Marilah kita bangkit berdiri !

Kita berdoa  ………………………………… Amin.

Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.

P + J:  Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.

(Jemaat duduk)

10. NYANYIAN JEMAT

11. KHOTBAH

12. PERSEMBAHAN: (Serupa dengan Liturgi Model A)

DOA PERSEMBAHAN – DOA PENUTUP – BERKAT