Rigapankin (Anggo Hupingkiri)

Lagu: Sy Drs Ferby Saragih
Lirik: St Anis Sinaga

Anggo hu pikkiri goluh on
i lobeini Tuhan Naibata
buei tumang pasu-pasu-Mu
janah lang tarbilang holong-Mu

Lang margogoh au daoh humBamu
goluhkon igomgom tonduyMu
anggo hu kawahkon langit na gijang
ijai do Ham…ijai do Ham

Anggo au bai na kahou
Sondang-Mu ma rigapankin
anggo au hu lombangin
idop-Mu manogu au on

Lang rabe au
manadingkon ham Tuhankin
lang rabe au,
daoh hun labung-Mu Tuhan